Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest SAYOO Robert Zając z siedzibą przy ulicy Dolnej 8, 42-700 w Lisowicach, NIP 575-188-17-36 oraz spółki powiązane. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@twojereklamy.pl lub korespondencyjnie pod wskazanym wyżej adresem. 

Administrator danych realizuje przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, a mianowicie:

 • Prawo dostępu do danych osoby, której dane osobowe dotyczą – ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Administratora informacji jakie dane przetwarza oraz potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.
 • Prawo do sprostowania danych – ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawo do usunięcia danych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie: w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych między podmiotami (administratorami). Na Pani/Pana prośbę Administrator ma obowiązek przekazać 

 Pani/Panu komplet zgromadzonych danych w formie do odczytania. Pani/Pan bez przeszkód może przekazać dane innemu administratorowi.

 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Cofnięcie zgody musi zostać przesłane na adres korespondencyjny Administratora.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 • Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, a w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 • Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (opisane poniżej) – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, polegającej na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Pani/Pana adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany przez Panią/Pana w formularzu – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

 • W przypadku gdy wykonanie usługi tego wymaga i wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na wykorzystanie wizerunku (zdjęcie na ulotce, stronie internetowej, relacje z eventów na kanałach społecznościowych i stronach internetowych), dana ta będzie wykorzystywana w celach marketingowo-promocyjnych w kanałach społecznościowych i stronach internetowych należących do Administratora do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu, w którym uzasadnione będzie zaprzestanie jego wykorzystywania – przedawniona i nieatrakcyjna z punktu widzenia marketingowo-promocyjnego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez nas – pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz inni odbiorcy np. kurierzy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies:

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy 
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari 

Google Analytics

Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze strony internetowej.

Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze strony intenertowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej).

Na zlecenie Administratora Google Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze stromy internetowej przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem strony internetowej.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze strony internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

ul. Paderewskiego 6
42-700 Lubliniec

biuro@twojereklamy.pl

880 755 787